ઓટો

HSRP
ઓટો

વાહન ચાલકો માટે ખુશખબર

ગુજરાતમાં જુના વાહનો પર હાઈ સિક્યુરિટી રજીસ્ટ્રેશન પ્લેટ લગાવવાની મુદ્દત ૩૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮ સુધી લંબાવવામાં આવી છે. ગુજરાત લાખો વાહનોને...