આરોગ્ય

Disposable Mess
આરોગ્ય

ડિસ્પોઝેબલ વાસણનો ઉપયોગ કેન્સરનું કારણ બની શકે છે

ડિસ્પોઝેબલ વાસણનો ઉપયોગ કેન્સરનું કારણ બની શકે છે, ડિસ્પોઝેબલ વસ્તુથી સૌથી વધારે કેન્સર થવાની શક્યતા રહેલી છે. આપણે ત્યાં ગમે...