નોકરી

Rajkot Municipal Corporation Recruitment
નોકરી

રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં વેકેન્શી

રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં વેકેન્શી, ૮૨૫ એપ્રેન્ટીસની જગ્યા માટે ભરતી પ્રક્રિયા, મનપામાં ભરતી માટે  ઓનલાઇન અરજી થઈ શકશે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસની ૮૨૫...