વિડિઓ

ભારતનો પ્રથમ હાઇટેક બ્રિજ

જહાજનો માટે લીફ્ટ 63 મીટરનો ભાગ

Rameswaram Bridge
38

ભારતનો પ્રથમ હાઇટેક બ્રિજ, જહાજનો માટે લીફ્ટ 63 મીટરનો ભાગ, શિપ માટે લિફટ 63 મીટરનો ભાગ થઈ શકે છે. રેલવે નવા અને અનન્ય બ્રિજની રચના કરવાની પ્રક્રિયામાં છે. આ પુલ ૧૦૪ વર્ષ જૂના હાલના પમ્બાન બ્રિજની સમાંતર હશે. નવા પુલના નિર્માણમાં ૨૫૦ કરોડ ખર્ચ થશે. રામેશ્વરમ બ્રિજ રામસેતુ જવાના માર્ગ પર આવે છે.

ભારત હાઈટેક બ્રિજ બનાવવાનું છે, વહાણ માટે 63 મીટર હશે જેને લીફ્ટ કરવામાં આવશે, ભારતીય રેલવે રામેશ્વરમને ભારતની મુખ્ય ભૂમિ સાથે જોડવા માટે એક નવું અને અનન્ય પુલ બનાવવાની તૈયારી કરી રહી છે.

રામેશ્વરમ બ્રિજ ૧૦૪ વર્ષીય હાલના પમ્બાન બ્રિજના સમાન હશે. રામેશ્વરમ બ્રિજનું બાંધકામ રૂ. ૨૫૦ કરોડ નું થશે. રામેશ્વરમ બ્રિજ રામસેતુ જવાના માર્ગ પર આવે છે.

Leave a Reply