વિજ્ઞાન

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

ISRO
વિજ્ઞાન

ગનગનયાન પરિયોજના માટે ૧૦ હજાર કરોડની મંજૂરી

ગનગનયાન પરિયોજના માટે ૧૦ હજાર કરોડની ભારત સરકાર ની મંજૂરી, ત્રણ ભારતીય ૭ દિવસ અંતરિક્ષમાં રહેશે. કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે શુક્રવારે ગગનયાન...