ધર્મ

શિવ સ્તવન

વેદ સાર શિવ સ્તવન

Shiv Shambho
278

શિવ સ્તવન, વેદ સાર શિવ સ્તવન, તુલસીદાસજી રામચરિત માનસમાં લખે છે કે, ભગવાન શિવ માટે ભગવાન રામ કહે છે. ‘શિવદ્રોહી મમ દાસ કહવા, સો નર સપનેહુ મોહિ નહિં ભાવા’- એટલે કે જે ભગવાન શિવનો વિરોધી હોય છે,તે વ્યકિત મને સહેજ પણ ગમતી નથી. ભગવાન શિવનો મહિમા શિવસાગર નામક ગ્રંથમાં ખૂબ જ વિસ્તૃત રીતે જોવા મળે છે. ભગવાન શિવ શકિત, વિષ્ણુ, બ્રહ્મા જેવા સ્વરૃપોમાં પણ વિદ્યમાન છે. યંત્ર- મંત્ર- તંત્રમાં ભગવાન શિવ વિદ્યમાન છે.

વેદ સાર શિવ સ્તવન

पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम् ।

जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाड्गवारि महादेवमेकं स्मरामि समरामि ॥ १ ॥

महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभूं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् ।

विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नित्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् ॥ २ ॥

गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीत रूपम् ।

भवं भास्वरं भस्मना भूषिताङ्गं भवानीकत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् ॥ ३ ॥

शिवाकान्त शभ्भो शशाङ्कार्धमौले महेशान शूलिन् जटाजूट धारिन् ।

त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद् प्रसीद् प्रभो पूर्णरूप ॥ ४ ॥

परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेधम् ।

यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् ॥ ५ ॥

न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायुर्न चाकाशमास्ते न तन्द्र न निद्रा ।

न ग्रीषमो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूतिं तमीडे ॥ ६ ॥

अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानाम् ।

तुरीयं तमःपारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् ॥ ७ ॥

नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते ।

नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य ॥ ८ ॥

प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शभ्भो महेश त्रिनेत्र ।

शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः ॥ ९ ॥

शभ्भो महेश करुणामय शूलपाणे गौरिपते पशुपते पशुपाशनाशिन् ।

काशीपते करुणया जगदेतदेकस्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि ॥ १० ॥

त्वत्तो जगद् भवति देव भव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ ।

त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश लिङ्गात्मकं हर चराचरविश्वरूपम् ॥ ११ ॥

Leave a Reply