ટેકનોલોજી

Sinu Kumari
ટેકનોલોજી

રૅપ પ્રૂફ પેન્ટી

રૅપ પ્રૂફ પેન્ટી, પેન્ટીમાં 'બ્લેડ પ્રૂફ' કાપડ, સીનૂ કુમારી નામની આ યુવતીએ એક પેન્ટી તૈયાર કરી છે, જેમાં એક પ્રકારનું...