ટેક

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Facebook
ટેક

ફેસબુક પર આવશે નવું ફીચર

ફેસબુક પર આવશે નવું ફીચર, ફેસબુક પર આવશે વોટ્સઅપ જેવું નવું ફીચર, મેસેજ મોકલ્યા બાદ ડિલીટ કરવાનું ઑપ્શન. ફેસબુકની ચેટિંગ...

Sinu Kumari
ટેક

રૅપ પ્રૂફ પેન્ટી

રૅપ પ્રૂફ પેન્ટી, પેન્ટીમાં 'બ્લેડ પ્રૂફ' કાપડ, સીનૂ કુમારી નામની આ યુવતીએ એક પેન્ટી તૈયાર કરી છે, જેમાં એક પ્રકારનું...