વિદેશ

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

raj modi
વિદેશ

રાજ મોદી ગુજરાતની ધરતી છોડી ઝિમ્બાબ્વે સરકારમાં મંત્રી બન્યા

રાજ મોદી ગુજરાતની ધરતી છોડી ઝિમ્બાબ્વે સરકારમાં મંત્રી બન્યા, પોતાનુ વતન છોડી પારકા દેશમાં જઈને વસતા એક ગુજરાતીએ દેશનો ડંકો...

Air India
વિદેશ

એર ઇન્ડિયા પ્લેન સ્ટોકહોમ એરપોર્ટ પર બિલ્ડિંગમાં અથડાયું

એર ઇન્ડિયા પ્લેન સ્ટોકહોમ એરપોર્ટ પર બિલ્ડિંગમાં અથડાયું . ૧૭૯ મુસાફરોને લઈને આવેલા એર ઇન્ડિયાના વિમાનમાં સ્ટોકહોમના આર્લેન્ડ એરપોર્ટ પર...